کاربرد آسمان مجازی در فضای درمانی :
بیماران بستری در بیمارستانها ساعت های طولانی را به سقف چشم می دوزند . در حالی که سیستم آسمان کارانا را توهم زیبایی از تماشای آسمان را برای ایشان . فراهم نمایند که در کاهش بیمار موثربوده و به روند درمان نیز کمک می نماید . هم اکنون سیستم آسمان کارانا در بیمارستان های بسیاری نصب شده و فضایی زیبا

با دید مناظر طبیعی ایجاد نموده اند.