بیشتر از 7 سال از ورود محصولات برند کارانا به بازار ایران سپری شده و فراز و نشیبهای فراوانی را در این مدت تجربه کرده ایم .

نگاه ما به محصولاتمان همیشه بر محور اصالت کالا و کیلیفت بالای آن بوده و قیمت تمام شده تولید نیز به تبع این حساسیت ؛ برای ما از اولویت دوم برخوردار بوده است . این درحالیست که محصولات متفرقه در بازار متاسفانه به دلیل توجه به کاهش قیمت برای کسب سهمی از این بازار ؛ از مواد اولیه بدون کیفیت و نیز روشهای اشتباه در تولید استفاده می کنند و نتیجه آن آسیب دیدن این صنعت جوان در دیدگاه مشتریان می باشد . علیرغم این اتفاق نا میمون در این صنعت ؛ برند کارانا همچون گذشته بر عهد خود پایبند بوده و از کیفیت کالای خود نکاسته است که نتیجه آن ورود محصولات این برند به کشورهای ترکیه ؛عراق ؛ آذربایجان و ..بوده و سهم کوچکی در ارزآوری برای مملکت عزیزمان داشته است .